ELEKTROWORLD | ELEKTRO


Obchodní podmínky


Internetového obchodního domu BRAND UNITRADE GROUP
Čl. I
Provozovatel UTRAC spol. s.r.o.

Provozovatelem internetového obchodního domu je společnost UTRAC spol. s r.o. ,IČ: 495 51 078, DIČ: CZ49551078
(dále jen Prodávající).

Čl. II
Kupní smlouva

1. Kupující odesláním objednávky z internetového obchodního domu BRAND UNITRADE GROUP uzavírá s Prodávajícím kupní smlouvu na dálku ve smyslu § 53 obč. zákoníku.
2. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodního domu BRAND UNITRADE GROUP jsou závazné pro obě smluvní strany. Kupující potvrzuje seznámení se s těmito obchodními podmínkami, a to včetně reklamačního řádu, a vyslovuje s nimi souhlas v okamžiku registrace.
3. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy dojde k potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího formou elektronické pošty.
4. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
5. Místem dodání zboží je adresa uvedená Kupujícím v registračním formuláři.
6. Vlastnické právo ke zboží a přechod nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího okamžikem jeho převzetí, za podmínky, že kupní cena je zaplacena.
7. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodního domu, Kupující dává Prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o Kupujícím a o jeho nákupech.
8. U zboží začínajícím v názvu příznakem AKCE: je cena platná po dobu trvání této akce nebo do vyprodání zásob.

Čl. III
Kupní cena

1. Kupní cena je složena z ceny objednaného zboží, včetně DPH, a dalších poplatků jako manipulačního poplatku, pojištění dopravy, recyklačního poplatku, dobírkového poplatku, popř. dalších poplatků stanovených zákonem, těmito obchodními podmínkami nebo jinými podmínkami stanovenými prodejcem.
2. Cena u položek označených jako akce platí do vyprodání zásob na skladě.
3. Pro účely těchto Obchodních podmínek se manipulačním poplatkem rozumí náklady Prodávajícího na balení, doručování zboží a manipulace potřebná k zajištění závazků Prodávajícího.
4. U zboží, které má hmotnost větší než 30 kg nebo má větší než přepravcem stanovené rozměry, bude manipulační poplatek stanoven Prodejcem dle ceníku nebo individuálně u každé dodávky. Kupující bude o této ceně informován telefonicky nebo jiným způsobem před uskutečněním přepravy.
5. Aktuální podmínky dopravy lze získat na www.ceskaposta.cz, www.ppl.cz nebo www.pkz.cz podle druhu přepravy.

Čl. IV
Způsob platby

1. Kupní cenu lze uhradit takto :
* v případě osobního odběru zboží v hotovosti (horní limit kupní ceny je dle kurzu ČNB v 15.000€)
* na dobírku
* bezhotovostní převod z účtu
* splátkovým prodejem
2. Platba v hotovosti při osobním odběru zboží je možné provést pouze v kontaktním centru prodávajícího.
3. Zboží je dodáváno s daňovým dokladem a dodacím listem.
4. V případě stornování objednávky nebo její části ze strany Prodávajícího (zboží je doprodáno) je uhrazená kupní cena (případně její část) odeslána zpět na číslo účtu, z něhož byla poukázána, zpravidla do 30ti dnů, nedohodnou-li se strany jinak.
5. Při platbě bezhotovostním převodem bude jako variabilní symbol uvedeno číslo objednávky, nebo faktury - daňového dokladu, je-li Kupujícímu zaslán.
6. Kupující v případě bezhotovostní platby poukáže finanční prostředky za koupi zboží a poplatky na základě vystavené faktury na účet č. 2116883369/0800 vedený u v měně CZK. Faktura může být zaslána elektronicky, faxem, poštou nebo jiným způsobem.

Čl. V
Pojištění

Zboží je po dobu přepravy pojištěno.
Čl. VI
Dodací podmínky

1. Zboží je možno dodat takto :
* obchodním balíkem doručeným prostřednictvím České pošty
* obchodním balíkem doručeným prostřednictvím přepravní společnosti
* osobním odběrem
2. Osobní odběr je možný pouze po předchozí dohodě s pracovníkem kontaktního centra prodávajícího.
3. Dodací lhůta u zboží skladem je po potvrzení objednávky zpravidla do 3 pracovních dnů.
4. Dodací lhůta u zboží, které není skladem se stanoví na základě dohody s Prodávajícím.
5. U dodaného zboží není ze strany Prodávajícího zajišťována montáž zboží. Montáž zboží si zajišťuje Kupující sám na vlastní náklady.


Čl. VII
Osoby oprávněné zásilku převzít

Oprávněnou osobou převzít zásilku je :

1. Kupující
2. osoby, jež jsou jako oprávněné k převzetí zásilky uvedeny v přepravních podmínkách podle zvoleného druhu přepravní služby

Čl. VIII
Reklamační postup

Pokud zjistí odběratel nesrovnalosti při doručení objednaného zboží má povinnost do 48 hodin oznámit skutečnost dodavateli. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
Reklamace zařízení, zakoupeného u obchodního domu BRAND UNITRADE GROUP, vyřizují dodavatele obchodního domu. Při reklamaci je nutno prokázat, že zboží bylo zakoupeno prostřednictvím elektronického obchodu www.baterie-do-mobilu.unitrade.cz, a to např. předložením daňového dokladu nebo záručního listu, který je součástí dodávky.Reklamace se učiní tak, že nejdřív zákazník oznámí případ e-mailovou zprávou na info@unitrade.cz s přesným popisem závady a uvede číslo faktury. Následně kupující bude informován prodejcem o uznání nebo zamítnutí reklamace a dalším postupu. Záruční list bude Kupujícímu vyplněn v případě reklamace a to tak, že datum předání zboží bude v záručním listu uveden jako datum prodeje.

Čl. X
Důvěrnost informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu Prodávajícího a nebudou zveřejňovány, poskytovány třetí osobě a učiní veškerá opatření, aby tyto informace nebyly zneužívány. Osobní informace jsou shromažďovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů.

Prodávající se zavazuje při nakládání s osobními daty se řídit Zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. V případě, že nastane právní skutečnost, na základě které bude Prodávající muset poskytnout osobní informace o zákazníkovi třetí osobě, Prodávající se zavazuje, že takto učiní až po předchozím odsouhlasení daným zákazníkem. Bez tohoto souhlasu není možno jakoukoliv informaci o zákazníkovi poskytnout dále.

Kupující tímto uděluje svůj výslovný souhlas ke shromažďování osobních údajů, a to v souvislosti s registrací, kdy jsou Prodávajícím požadovány od zákazníka základní informace, jež budou dále doplňovány po provedení závazné objednávky. Zákazník je oprávněn požadovat provedení výmazu svých osobních údajů z databáze vedené Prodávajícím.
Čl. XII
Odstoupení od smlouvy

1. Kupující má právo podle § 53 odst. 6 občanského zákoníku v platném znění právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.
Odstoupit od kupní smlouvy může zákazník v případě, že zakoupené zařízení je nepoškozené, kompletní, v nepoškozeném obalu a bez známek nepřiměřeného užívání, a když zákazník prokáže zakoupení zboží prostřednictvím eShopu, a to např. daňovým dokladem nebo vyúčtováním dodávky, které obdržíte společně se zásilkou. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v nepoškozeném původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě na adresu Prodávajícího (určující je datum převzetí zboží Kupujícím a datum odeslání Prodávajícímu zpět). Prodávající vrátí zpět zákazníkovi cenu zboží bez poplatků, které byly při dodání zboží zákazníkovi účtovány, a to do 30ti dnů předem dohodnutým způsobem. V případě že zboží, které bylo Kupujícím v zákonné lhůtě vráceno Prodávajícímu, vykazuje známky opotřebení, používání nebo poškození, Kupující ztrácí nárok na odstoupení od kupní smlouvy.
2. Kupující má právo odstoupit od spotřebitelské smlouvy do 24 hodin od odeslání objednávky provedením jejího storna v systému elektronického obchodu BRAND UNITRADE GROUP, pokud objednávka nebyla v této lhůtě Prodávajícím potvrzena.
3. V případě, že již bude kupní cena zboží uhrazena, je Prodávající oprávněn náklady na objednávky Kupujícímu jednostranně započíst.
4. Prodávající má právo jednostranně odstoupit od kupní smlouvy uzavřené na dálku, a to z technických, organizačních, obchodních nebo jiných důvodů, kdy prodávající z důvodů technické závady či jiných vlivů nebude moci po určitou dobu provozovat e-obchod či dostát řádnému splnění závazku plynoucího z uzavřené kupní smlouvy, tedy dostát dodání objednaného zboží, za sjednanou cenu. Projev této vůle je povinen učinit písemně formou elektronické pošty, faxem a jinými prostředky komunikace na dálku.

Čl. XIII
Závěrečná ustanovení

Spotřebitelská smlouva je závazná pro obě smluvní strany potvrzením objednávky odeslaným formou elektronické pošty.


Platba PayPal
PayPal platby
Informace | Elektroworld

Elektroworld | Elektro | Electroworld |unitrade.cz

Ceny, které vidíte na našich stránkách jsou včetně DPH, ale mohou být navýšeny o tzv. recyklační a autorský poplatek (AO a RP) dle vyhlášky č.488/2006Sb.

Elektro | Elektroworld | Unitrade.cz

Alex-Elektro.cz | ELEKTROWORLD | ELEKTRO

Doprava po celé ČR je:

119,-Kc+DPH do 2kg.
Doba dodání zboží je cca 4 pracovní dny.
DOPRAVA ZDARMA platí pro baterie a náhradní díly k mobilům při platbě předem na účet, účtujeme jen manipulace 78,-Kč

Elektro | Elektroworld | Unitrade.cz

unitrade.cz | ELEKTROWORLD | ELEKTRO

  1. Budu informován o expedici? - Ano, formou sms, emailem nebo telefonicky.

  2. Co když chci svou objednávku zrušit? Objednávku lze zrušit bud písemně viz. email nebo telefonicky na čísle 722 932 084 ,nejpozději den před expedicí zboží z internetového obchodu.

unitrade.cz | ELEKTROWORLD | ELEKTRO

Vybraný výrobek vložte do košíku. Poté můžete buď pokračovat ve vybírání dalšího výrobku nebo kliknete v levém horním rohu na "nákupní košík". Na stránce nákupní košík můžete ještě svou objednávku upravovat. Kliknutím na tlačítko "přejít k pokladně" přejdete k dalšímu kroku - výběru způsobu platby a dopravy.

Elektro | Elektroworld | Unitrade.cz

unitrade.cz | ELEKTROWORLD | ELEKTRO

V případě reklamace využijte " reklamacní formulár" který nám zašlete emailem na adresu unitrade.cz nebo volejte na tel. čísla: 722 932 084. Reklamace ve většině případů řešíme během 14 pracovních dnů. O průběhu reklamačního řízení je zákazník informován buď telefonicky nebo emailem.

Elektro | Elektroworld | Unitrade.cz


© Unitrade.cz (2004) ¤ Všechna práva vyhrazena.

Unitrade.cz | ELEKTROWORLD | ELEKTRO

Unitrade.cz | ELEKTROWORLD | ELEKTRO

Unitrade.cz | ELEKTROWORLD | ELEKTRO

Hlavní partneři